درباره ما

درباره ما

با حضور بیش از 200 هزار مربی مهد کودک هایاستان تهران
نخستین دوره آموزش تنیس به مربیان مهد کودک ها برگزار شد
با حضور بیش از 200 هزار مربی مهد کودک هایاستان تهران
نخستین دوره آموزش تنیس به مربیان مهد کودک ها برگزار شد
با حضور بیش از 200 هزار مربی مهد کودک هایاستان تهران
نخستین دوره آموزش تنیس به مربیان مهد کودک ها برگزار شد
با حضور بیش از 200 هزار مربی مهد کودک هایاستان تهران
نخستین دوره آموزش تنیس به مربیان مهد کودک ها برگزار شد
با حضور بیش از 200 هزار مربی مهد کودک هایاستان تهران
نخستین دوره آموزش تنیس به مربیان مهد کودک ها برگزار شد
با حضور بیش از 200 هزار مربی مهد کودک هایاستان تهران
نخستین دوره آموزش تنیس به مربیان مهد کودک ها برگزار شد
با حضور بیش از 200 هزار مربی مهد کودک هایاستان تهران
نخستین دوره آموزش تنیس به مربیان مهد کودک ها برگزار شد
با حضور بیش از 200 هزار مربی مهد کودک هایاستان تهران
نخستین دوره آموزش تنیس به مربیان مهد کودک ها برگزار شد
با حضور بیش از 200 هزار مربی مهد کودک هایاستان تهران
نخستین دوره آموزش تنیس به مربیان مهد کودک ها برگزار شد
با حضور بیش از 200 هزار مربی مهد کودک هایاستان تهران
نخستین دوره آموزش تنیس به مربیان مهد کودک ها برگزار شد
با حضور بیش از 200 هزار مربی مهد کودک هایاستان تهران
نخستین دوره آموزش تنیس به مربیان مهد کودک ها برگزار شد
با حضور بیش از 200 هزار مربی مهد کودک هایاستان تهران
نخستین دوره آموزش تنیس به مربیان مهد کودک ها برگزار شد

هیئت رئیسه

Card image cap
سید موسی آقایی لنگرانی
رئیس فدراسیون تنیس
پایان فعالیت : 1379
شروع فعالیت : 1372
Card image cap
سید موسی آقایی لنگرانی
رئیس فدراسیون تنیس
پایان فعالیت : 1379
شروع فعالیت : 1372

ارتباط با ماIRITF


Tennis Federation Of Islamic Republic Of Iran