...

...

...

با حضور رئیس سازمان لیگ تنیس و نمایندگان هیئت تنیس کرمان ، زمین های سه گانه تنیس فاخر کرمانافتتاح ...

...

\ ...

...

...

...

عکس از : احسان جزینی عکاس واحد مرکزی خبر ...