مصاحبه

محمد رضا داورزنی ؛ برای تربیت تنیسورهای حرفه ای سرمایه گذاری کنیم / مسابقات تنیس به استانداردهای جهانی نزدیک تر شود

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای گفت: می بایست با سرمایه گذاری در تنیس شرایط تربیت تنیسورهای حرفه ای را فراهم کنیم. ‌ ‌

This is my textarea to be replaced with CKEditor.
ارتباط با ماIRITF


Tennis Federation Of Islamic Republic Of Iran