مشاهده خبر

در نشست هم اندیشی جامعه تنیس اصفهان مطرح شد: استفاده از خرد جمعی برای پیشبرد اهداف تنیس

در نشست هم اندیشی جامعه تنیس اصفهان مطرح شد: استفاده از خرد جمعی برای پیشبرد اهداف تنیس ‌

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: نخســتین جلسه هم اندیشــی جامعه تنیس اســتان اصفهــان با حضور رئیس هیات تنیس استان اصفهان ، رئیس واحد بازرسی و شکایات اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و جامعه تنیس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیات تنیس استان اصفهان، در نشست هم اندیشی جامعه تنیس استان اصفهان دکتر فرهاد رحیمی رئیس هیات تنیس استان اصفهان با بیان این که باید در کلیه موارد از جمله مسایل ورزشی همفکری و تبادل نظر صورت بگیرد، گفت: با توجه به اهمیت موضوع هم اندیشی و تبادل نظر بین اعضا می توان به اهمیت موضوع پی برد که چنین جلساتی می تواند در روند مختلف سطوح کاری موثر و مفید واقع شود. وی همچنین تصریح کرد: تداوم برگزاری این جلسات و استفاده از خرد جمعی برای تأثیرگذاری بهتر و بیشتر درآینده تنیس اســتان اصفهان موثر خواهد بود و در بخشهای مختلف کمبودهایی وجود دارد کــه تلاش خواهیم کرد تا حد ممکن در راســتای بهبود وضعیت این ورزش گامهای مؤثری برداشــته شــود. رحیمی با اشاره به جایگاه نخست تنیس استان اصفهان در کشور افزود: نگاه ویــژه به بخش خصوصی و اســتفاده از آنها در کنار بخشهای دولتی می تواند توسعه هر چه بهتر و بیشتر ورزش تنیس را در پی داشته باشد همچنین با این تفکر می توان جایگاه کشوری تنیس را در سطوح مختلف ارتقا داد. وی با اذعان بر این که همگرایی فکر و اندیشه یکی از فعالیتهایی است که بسیار به آن توجه خواهد شد، یادآور شد: افکار هم سو منجر به هم افزایی می شود این در حالی است که افکار غیرهمسوهمدیگر را خنثی خواهند کرد و در عمل شاهد پیشرفتی نخواهیم بود. رئیس هیات تنیس استان اصفهان متذکر شد: درصدد هستیم سیاستهای حذفی به طور کامل کنار گذاشته شود و استفاده از همه ظرفیتهای موجود بدون توجه به اولویت های خاص در دســتور کار قرار داده شده است. وی با اشاره به همکاری متقابل در هیات تنیس تصریح کرد: همکاری متقابل بین مربیان و باشگاهداران وجود ندارد و معیارهای فدراسیون برای تعیین شاخص ارزیابی بر این منوال است. باید برای حفظ شاخصهای موجود و حتی ارتقا آن تعاملات همسو بین مربیان و باشگاه داران برقرار شود. رحیمی با تاکید براین موضوع که 80 زمین تنیس در اصفهان وجود دارد، گفت: 80 زمین تنیس فعال در اصفهان وجود دارد که درصورتیکه تمام این زمینها بخواهند در فصل تابســتان خدمات ارائه دهند چیزی حدود 2 هزار لیتر آب در روز نیاز است و در شرایط فعلی امکان مصرف چنین حجمی از آب وجود ندارد چراکه این حجم از آب سهمیه آب شرب شهروندان اصفهانی اســت. وی به تعامل اخیر هیات تنیس استان اصفهان با استاندار اصفهان اشاره کرد و در ادامه افزود: ارائه تســهیلات برای تجهیز زمینهای تنیس اســتان به فناوری روز دنیا در راســتای کاهش مصرف آب موضوعی بود که در ملاقات رئیس هیات تنیس با استاندار اصفهان مطرح شــد. رحیمی در بخش پایانی صحبتهای خود به زمینهای تنیس اشاره کرد و در این خصوص گفت: بیشتر زمینهای تنیس موجود در اصفهان متعلق به بخش دولتی و عمومی است و این مساله یعنی عدم مالکیت بخش خصوصی در زمین داری خوب نیست به همین دلیل با شورای شهر و شهرداری که برای واگذاری مالکیت زمین های تنیس صحبتهای صورت گرفته که در آینده ایی نه چندان دور نتایج بدست آمده اعلام می شود. ** مطالبات جامعه تنیس اصفهان بررسی شود در ادامه این جلسه مظاهر محمودی رئیس واحد بازرســی و شــکایات اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان نیز به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به گروه بندی های سیاسی در ورزش گفت: باید در ورزش به دور از هرگونه گروه بندی های سیاسی در جهت ارتقای ورزش قدمهای مثبت برداشته شود. وی تصریح کرد: امروز جایگاه هیات تنیس در رتبه خوبی قرار دارد و این را می توان مرقون زحمتهای جامعه تنیس اصفهان دانست. محمودی با بیان این که باید تکنولوژی های جدید در زمینهای تنیس برای جلوگیری از اتلاف انرژی مستقر شود، گفت: با توجه به کمبود آب باید زمینهای تنیس به فناوری های روز مجهز شوند و لازمه این کار مجهز کرد زمینها به پوشش جدید است که با اهتمام و ورود بخش خصوصی می توان به این امر مهم دست پیدا کرد. وی مطالبات جامعه تنیس را به حق دانست و از رئیس هیات تنیس خواست تا به این مطالبات ورود کند و برای پیگیری و حل آن قدمهایی بردارد. گفتنی است در ادامه این جلسه مربیان، پیشکسوتان ، باشگاه داران، داوران و بازیکنان حرفه ایی جامعه تنیس استان اصفهان به طرح نظرها و انتقادات خود پرداختند. همچنین استمرار این گونه جلسات در تقویم هیات تنیس استان اصفهان دیده شد تا با استفاده از خرد جمعی به نتایج مطلوب برای ادامه راه این هیات در نظر گرفته شود
تاریخ ایجاد:ارتباط با ماIRITF


Tennis Federation Of Islamic Republic Of Iran