مشاهده خبر

یاد و خاطره شهیدان گرامی باد

یاد و خاطره شهیدان گرامی باد ‌

ای روشنای خانه امید، ای شهید “”” ای معنی حماسه جاوید، ای شهید

چشم ستارگان فلک از تو روشن است”””ای برتر از سراچه خورشید ای شهید

ای شهیدان ، عشق مدیون شماست “””هرچه ما داریم از خون شماست

ای شقایق ها و ای آلاله ها “”” دیدگانم دشت مفتون شماست . . .

یاد و خاطره شهیدان گرامی باد.

کمیته فرهنگی فدراسیون ئتنیس

تاریخ ایجاد:ارتباط با ماIRITF


Tennis Federation Of Islamic Republic Of Iran