روز ملی پاراالمپیک بر همه ی ورزشکاران دارای معلولیت، خانواده های آنها و افرادی که در پرورش ورزشکاران ایرانی نقش دارند، مبارک باد.