iritf
باید در جذب بخش خصوصی واعتماد سازی گام های مثبتی را برداریم
7/18/2019 5:59:45 PM

کیمیایی دبیرفدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران بااظهارامیدواری ازروندروبه رشد این رشته درآذربایجان شرقی افزود: ازدیرباز تنیس این استان درکشور از جایگاه خاصی برخورداربوده است و تداوم این حرکت باعث شده است که این استان ازبرترین های این رشته درکشورباشد.

دبیرفدراسیون سپس با ابرازامیدواری ازاقدامات خوب هیات تنیس آذربایجان شرقی گفت:این استان از پتانسیل خوبی درجهت برپایی اردوها وبرگزاری مسابقات کشوری و بین المللی است .

کیمیایی درپایان سخنان خود یادآورشد: فدراسیون تنیس با توجه به رده های پایه درمسیررشدو شکوفایی قرارگرفته است واز آنجائیکه برای یادگیری این رشته زمان لازم است،باید در جذب بخش خصوصی واعتمادسازی گام های مثبتی را برداریم .