iritf
محمد رضا داورزنی ؛ برای تربیت تنیسورهای حرفه ای سرمایه گذاری کنیم / مسابقات تنیس به استانداردهای جهانی نزدیک تر شود
11/10/2018 11:46:16 AM

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای گفت: می بایست با سرمایه گذاری در تنیس شرایط تربیت تنیسورهای حرفه ای را فراهم کنیم. ‌

This is my textarea to be replaced with CKEditor.