معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای گفت: می بایست با سرمایه گذاری در تنیس شرایط تربیت تنیسورهای حرفه ای را فراهم کنیم. ‌

This is my textarea to be replaced with CKEditor.