iritf
دوره باز آموزی و دانش افزایی مربیان فدراسیون تنیس در سمنان برگزار شد
1/1/2019 10:42:03 AM

دوره باز آموزی و دانش افزایی مربیان فدراسیون تنیس در سمنان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: دوره باز آموزی و دانش افزایی مربیان فدراسیون تنیس طی روزهای 13 و 14 شهریور با حضور 10 مربی از شهرهای سمنان شاهرود و مهدیشهر برگزار شد.

 تدریس این دوره را نیز پیمان والی نیا عهده دار بود.