روئسای سابق فدراسیون

مجید شایسته

رییس فدراسیون
شروع فعالیت: 1388
پایان فعالیت: ...

علیرضا خروشی

رییس فدراسیون
شروع فعالیت: 1382
پایان فعالیت: 1388

عباس خزانی

رییس فدراسیون
شروع فعالیت: 1379
پایان فعالیت: 1382

سید موسی آقایی لنکرانی

رییس فدراسیون
شروع فعالیت: 1372
پایان فعالیت: 1379

محمود گلشن شیرازی

رییس فدراسیون
شروع فعالیت: 1367
پایان فعالیت: 1372

غلام حسین نوریان

رییس فدراسیون
شروع فعالیت: 1361
پایان فعالیت: 1367

مجید خطیبی

رییس فدراسیون
شروع فعالیت: 1359
پایان فعالیت: 1361