اعضای هیئت رئیسه

مجید شایسته

رییس فدراسیون گرفتن فایل رزومه

سید موسی آقایی لنکرانی

نایب رییس گرفتن فایل رزومه

کامیار کیمیایی

دبیر فدراسیون گرفتن فایل رزومه

مهرافزا منوچهری

نایب رییس فدراسیون گرفتن فایل رزومه

ماشالله جمالی

خزانه دار گرفتن فایل رزومه

بهمن شکاری

خبره ورزشی گرفتن فایل رزومه

احمد خلیلی

عضو هیئت رئیسه گرفتن فایل رزومه