اعضای هیئت رئیسه

دکتر داود عزیزی

رئیس فدراسیون

کامبیز رنجبر

سرپرست نایب رییس

مهرافزا منوچهری

نایب رییس فدراسیون

فرزین ضیا آذری

سرپرست دبیر فدراسیون

ماشالله جمالی

خزانه دار

بهمن شکاری

خبره ورزشی

احمد خلیلی

عضو هیئت رئیسه