اعضای هیئت رئیسه

احمد نامنی

سرپرست ریاست فدراسیون

کامبیز رنجبر

سرپرست نایب رییس

مهرافزا منوچهری

نایب رییس فدراسیون

فرشاد صفتی

سرپرست دبیر فدراسیون

ماشالله جمالی

خزانه دار

بهمن شکاری

خبره ورزشی

احمد خلیلی

عضو هیئت رئیسه