اعضای هیئت رئیسه

مجید شایسته

رییس فدراسیون

سید موسی آقایی لنکرانی

نایب رییس

مهرافزا منوچهری

نایب رییس فدراسیون

کامیار کیمیایی

دبیر فدراسیون

ماشالله جمالی

خزانه دار

بهمن شکاری

خبره ورزشی

احمد خلیلی

عضو هیئت رئیسه