تهران

هیئت رئیسه استان

مجید شایسته

رئیس فدراسیون

سید موسی آقایی لنکرانی

نایب رییس فدراسیون

کامیار کیمیایی

دبیر فدراسیون

مهرافزا منوچهری

نایب رییس فدراسیون


  تهران مجموعه ورزشی انقلاب

۰۲۱۲۶۲۱۶۲۴۷  

Tehran.tennis1389@yahoo.com Tehrantennis.ir